Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 7 września 1991 r. … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy: wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zostanie złożony po terminie 2 miesięcy licząc od momentu wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.

Wypłata świadczeń

Świadczenia wypłaca się zgodnie z oświadczeniem o formie wypłaty świadczeń, załączonym do wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat zasiłku szkolnego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku. Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o … Czytaj więcej