Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy: osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS; osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wypłata świadczeń

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych. Zasiłek wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.; kartą płatniczo-bankomatową.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat zasiłku pielęgnacyjnego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem dotyczącym formy wypłaty świadczenia. Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 153,00 zł do 31-10-2018 r., w kwocie 184,42 zł w okresie od 01-11-2018 r. … Czytaj więcej