Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których: osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Zasiłek dla opiekuna wypłaca się w okresach miesiecznych. Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.; kartą płatniczo-bankomatową.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Prawo do zasiłku dla opiekuna może być ustalone na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki pod warunkiem, … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat zasiłku dla opiekuna; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna; złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku dla opiekuna konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów: oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia. Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały … Czytaj więcej