Zarządcy nieruchomości co pewien czas dokonują rozliczeń wnoszonych opłat za media znajdujące się w lokalu. Czy powstałe w wyniku powyższego nadpłaty lub niedopłaty maja wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego?

Tak. W przypadku wystąpienia nadpłaty jest ona doliczana do dochodów gospodarstwa domowego, ale tylko w przypadku gdy ma miejsce w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Natomiast w przypadku wystąpienia niedopłaty wyliczoną kwotę (proporcjonalnie do okresu rozliczenia) dodaje się do wydatków na lokal, lecz tylko w przypadku jeśli termin jej zapłaty przypada na miesiąc składania wniosku.