Wzory list

Informator dla szkół oraz wzór wniosku o wyprawkę szkolną dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dla szkół – jednostki nieprowadzone przez prezydenta miasta poznania.

Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania). Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W … Czytaj więcej

Informacje dla szkół – jednostki prowadzone przez prezydenta miasta poznania za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania). Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W … Czytaj więcej

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z … Czytaj więcej

Rozliczanie zakupu

Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi po przedstawieniu dowodu zakupu, koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu jest: Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia … Czytaj więcej

Obliczanie dochodu rodziny

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 nie jest uzależniona od dochodów.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.: Rodzic; Opiekun prawny; Rodzic zastępczy; Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka; Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka; Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba.

Kryteria przyznania dofinansowania

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o … Czytaj więcej

Miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza odpowiednio w danym roku szkolnym. – 2021/2022 w terminie do 30 września 2021 r. – 2022/2023 w terminie do 30 września 2022 r. Ważne: Wnioski uczniów uczęszczających do: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym … Czytaj więcej

Dla kogo dofinansowanie na zakup podręczników

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa … Czytaj więcej