Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłaca się na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane.