Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.