Wypłata świadczeń

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy.