Wypłata świadczeń

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendium wypłacane będzie w terminie do końca każdego miesiąca lub jednorazowo za okres:

  • od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem przedstawienia do dnia    10 grudnia 2020 r.  dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki,
  • od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w terminie do 30 czerwca 2021 r. pod warunkiem przedstawienia do dnia 10 czerwca 2021 r. roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Świadczenia wypłaca się zgodnie z oświadczeniem o formie wypłaty świadczeń, załączonym do wniosku.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitej lub częściowej refundacji  kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu – (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat. 
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.