Wypłata świadczeń

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendium wypłacane będzie w terminie do końca każdego miesiąca lub jednorazowo za okres:

  • od 01 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem przedstawienia do 15 grudnia 2021 r. dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki,
  • od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w terminie do 31 sierpnia 2022 pod warunkiem przedstawienia do 30 czerwca 2022 r. roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Świadczenia wypłaca się zgodnie z oświadczeniem o formie wypłaty świadczeń, zawartym we wniosku.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w poprzednich punktach nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.