Wymagane dokumenty

W celu otrzymania obniżki czynszu należy złożyć WNIOSEK oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • deklaracja o wysokości dochodów z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  • druk potwierdzenia danych przez zarządcę lokalu;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności).

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych DOKUMENTÓW, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).