Wymagane dokumenty

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytułu prawny do zajmowanego lokalu;
 • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
  • emerytura/renta – decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • w przypadku pobierania np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach (na obowiązującym druku);
  • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego – złożenie oświadczenia o powierzchni gruntów ha przeliczeniowych (na obowiązującym druku);
  • w przypadku pobierania np. alimentów, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego lub uczelnianego (o charakterze socjalnym), egzekucji komorniczej, ulgi prorodzinnej, zwrotu podatku – złożenie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (na obowiązującym druku) oraz udokumentowanie  ww. dochodów;
 • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (na obowiązującym druku);
 • informację zarządcy budynku  lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (na obowiązującym druku);
 • punktową kartę lokalu (na obowiązującym druku).

Zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zobowiązany jest do:

 • wypełnienia druku „Informacja zarządcy budynku” dotyczącego ilości osób w gospodarstwie domowym, wydatków za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku oraz podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
 • wypełnienia punktowej karty lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).