Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków;
  • kserokopię aktów urodzenia wieloraczków;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
  • oświadczenie wnioskodawcy o kontynuowaniu przez dziecko powyżej 18. roku życia nauki w szkole lub szkole wyższej;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu przez dziecko w związku małżeńskim.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.