Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dziecka objętego opieką żłobka, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego żłobka, do którego uczęszcza dziecko

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek;
  • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych za rok 2019 opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem, dokumentu UPO lub potwierdzenie nadania w przypadku przesłania zeznania podatkowego pocztą wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzających opłacenie podatku dochodowego w Poznaniu, .
  • kserokopie zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanych  do dnia  przyjęcia  dziecka do żłobka.
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
  • oświadczenie wnioskodawcy o aktualności danych dotyczących zapłaty podatku dochodowego w Poznaniu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.