Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dziecka objętego opieką żłobka, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego żłobka, do którego uczęszcza dziecko.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek;
 • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem, dokumentu UPO lub potwierdzenie nadania w przypadku przesłania zeznania podatkowego pocztą wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzających opłacenie podatku dochodowego w Poznaniu:
 1. do wniosków składanych w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – za rok 2019,
 2. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. – za rok 2020,
 3. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. – za rok 2021;
 • kserokopie zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanych do dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
 • oświadczenie wnioskodawcy o aktualności danych dotyczących zapłaty podatku dochodowego w Poznaniu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.