Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku dla opiekuna konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

  • oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
  • oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń
  • dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).