Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
  • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
  • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki lub oświadczenie o niepełnosprawności (treść oświadczenia znajduje się w formularzu wniosku o wydanie Karty Rodziny Dużej).