Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny. Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pracownika … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć: w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; w przypadku rodzica mającego dorosłe dzieci – oświadczenie, że rodzic nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez … Czytaj więcej

Kto może złożyć wniosek

rodzic dziecka, pełnoletni członek rodziny, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny … Czytaj więcej

Dla kogo ten projekt?

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Program skierowany jest do: rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o … Czytaj więcej