W jakiej formie wypłacany jest zryczałtowany dodatek energetyczny?

Zryczałtowany dodatek energetyczny realizowany jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.