W jakiej formie można otrzymać stypendium?

  • całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu. Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz paragonów.
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

W przypadku występowania trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w rodzinie ucznia istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę pieniężną stypendium. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.