Ubiegam się o dodatek mieszkaniowy. Czy pracownik PCŚ, ma prawo przeprowadzić w moim miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy?

Tak. Ponadto upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

  1. ruchomości i nieruchomości,
  2. zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.