Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku matki lub ojca, … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Świadczenie rodzicielskie wypłaca się w okresach miesięcznych Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.; kartą płatniczo-bankomatową.

Miejsce i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: porodu w przypadku matki, ojca objęcia dziecka opieką w przypadku opiekuna faktycznego oraz rodziny zastępczej … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat świadczenia rodzicielskiego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia rodzicielskiego; oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń; kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in. osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa … Czytaj więcej