Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
 • współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie:

 • W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. – 800,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. – 1300,00 zł.
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. – 1406,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – 1477,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 1583,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 1830,00 zł;
 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – 1971,00 zł.
  Od dnia 1 stycznia wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.

więcej