Dokumenty do pobrania

Formularz wniosku został udostępniony w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia … Czytaj więcej

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków nie przysługuje jeżeli: rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania; w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań; dziecko zawarło związek małżeński; dziecko powyżej 18 … Czytaj więcej

Miejsce i sposób załatwiania

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku w okresie od 1 do 31 maja. Ustalenie prawa do świadczenia przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia następuje na wniosek złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków; złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć: kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od … Czytaj więcej