Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe

Wojewoda przyznaje świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie stanowiącej w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego- na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

Termin i sposób załatwiania

Wypłacie podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych na jej realizację. Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych  składa się do właściwego wojewody  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację  uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania na terytorium RP. Wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Świadczenie pieniężne jest formą pomocy przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby uprawnione do świadczenia Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego jest osoba, która: posiada ważną Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia … Czytaj więcej