• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie Uchwały nr XXXIV/605/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

  Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, a także opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko;
  • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

  Świadczenie przysługuje także w sytuacji, kiedy dziecko będzie objęte opieką sprawowaną przez podmiot prowadzący żłobek, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.  w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od rodzica dziecka lub wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

  Świadczenie przysługuje także w przypadku wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

  Świadczenie przysługuje, jeśli pobyt dziecka będzie kontynuowany w żłobku niepublicznym, który nie otrzymał dofinansowania.

  Wysokość świadczenia wynosi 600 zł miesięcznie.

  Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

  Prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, chyba że prawo to powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

 • Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dziecka objętego opieką żłobka, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego żłobka, do którego uczęszcza dziecko.

  Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek;
  • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem, dokumentu UPO lub potwierdzenie nadania w przypadku przesłania zeznania podatkowego pocztą wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzających opłacenie podatku dochodowego w Poznaniu:
  1. do wniosków składanych w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – za rok 2019,
  2. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. – za rok 2020,
  3. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. – za rok 2021;
  • kserokopie zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanych do dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
  • oświadczenie wnioskodawcy o aktualności danych dotyczących zapłaty podatku dochodowego w Poznaniu.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia żłobkowego;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.
  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • Świadczenie wypłaca się na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane.

 • Poznańskie świadczenie żłobkowe nie przysługuje jeżeli:

  • Rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań;
  • nie zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek;
  • dziecko nie korzystało od września 2020 r. do lutego 2021 r. z miejsca w żłobku niepublicznym, na które żłobek otrzymywał dofinansowanie lub nie było uprawnione do dnia 28 lutego 2021 r. do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, który otrzymał dofinansowanie.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia żłobkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. nr XXXIV/605/VIII/2020 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020r. do 28 lutego 2021r.