• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

  Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

  Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka.

  Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia.

  Świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego.

  • szkoła – to szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • szkoła wyższa – to uczelnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych.

  W przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub braku kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18. roku życia świadczenie wypłaca się tylko na pozostałe na wychowaniu dzieci.

  W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych wieloraczków do świadczenia, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych, który pierwszy złożył wniosek, z którym wieloraczki wspólnie zamieszkują.

 • Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków;
  • kserokopię aktów urodzenia wieloraczków;
  • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
  • oświadczenie wnioskodawcy o kontynuowaniu przez dziecko powyżej 18. roku życia nauki w szkole lub szkole wyższej;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu przez dziecko w związku małżeńskim.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

  • Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku w okresie od 1 do 31 maja.
  • Ustalenie prawa do świadczenia przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia następuje na wniosek złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.
  • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków;

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

 • Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków nie przysługuje jeżeli:

  • rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań;
  • dziecko zawarło związek małżeński;
  • dziecko powyżej 18 roku życia nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej w rozumieniu art. 3 pkt. 18 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  • podczas jednego porodu urodziło się mniej niż troje dzieci;
  • rodzice wychowują mniej niż troje dzieci urodzonych podczas jednego porodu;
  • wniosek o poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania dotyczącej wprowadzenia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. nr LXII/1150/VII/2018 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków;