Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matkaojciecopiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

więcej

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.

  • osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
  • studenci,
  • rolnicy,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

więcej

Poznańskie świadczenie żłobkowe

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym:

  1. który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i nie otrzymał dofinansowania w ramach ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 r. konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w okresie od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. albo
  2. w którym pobyt dziecka do 31 sierpnia 2020 r. był częściowo finansowany z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie uchwały Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i żłobek nie otrzymał dofinansowania, a pobyt dziecka w tym żłobku jest kontynuowany od 1 września 2020 r.

więcej

Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

więcej

Jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”

Uchwałą Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. ustanowione zostało jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”.

Szczegółowe informacje na temat „Wyprawki dla gzubka” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela wydział koordynujący realizację zadania „Wyprawka dla gzubka”.

Pobierz wniosek o jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”.