• Stypendium ma charakter socjalny i przysługuje :

  • uczniom szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do których należą:
   a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
   b) pięcioletnie technikum,
   c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
   d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
   e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
   f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
  • studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

  Wykaz państwowych uczelni publicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Warunki przyznania stypendium:

  • zameldowanie stałe na terenie województwa wielkopolskiego;
  • nie ukończony 28 rok życia;
  • nauka odbywa się w trybie dziennym;
  • W PRZYPADKU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ŚREDNIA OCEN ZA POPRZEDNI ROK NAUKI POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 4,21;
  • W PRZYPADKU SŁUCHACZY LUB STUDENTÓW ŚREDNIA OCEN ZA POPRZEDNI ROK NAUKI POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 4,01.
   przy obliczaniu średniej:
   Uczniów i studentów pierwszego roku I stopnia – nie wliczamy zachowania oraz tzw. dodatkowych zajęć edukacyjnych (pozostałe w tym religia i etyka wliczamy)
   2. Studentów/słuchaczy – wliczamy przedmioty zakończone oceną
   3. Studentów II stopnia – podstawą są oceny uzyskane z poprzedniego roku studiów I stopnia.
  • DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 650,00 ZŁ NETTO LUB 740,00 ZŁ NETTO JEŻELI DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ SAMOTNEGO RODZICA. Wnioski z dochodami wyższymi niż 650,00 zł lub 740,00 zł w przypadku samotnie wychowujących rodziców nie będą rozpatrywane.

  Stypendium dla uczniów przyznawane jest na okres od 1 września do 31 grudnia i od 1 stycznia do 30 czerwca natomiast dla studentów od 1 października do 31 grudnia i od 1 stycznia do 30 czerwca.

  • Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania.
  • Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września
  • Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października
  • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej, studenta I roku.
  • Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej (oryginał świadectwa do wglądu).
  • Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu).
  • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku.
  • Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
  • Zestawienie potwierdzające status rodziny powinno być skonstruowane według następujących reguł:
   – pierwszy na liście powinien być wpisany uczeń/ student/ słuchacz wnioskujący o stypendium;
   – w kolumnie 4 wpisujemy datę i miejsce stałego zameldowania;
   – w kolumnie 6 wpisujemy miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu pracy), nauki (nazwa szkoły lub uczelni). W przypadku pracy na roli wpisujemy – działalność rolnicza);
   – dochody lub stypendia wykazujemy przy osobach, które je osiągnęły.
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy (obecnie za rok 2020) o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą; rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne oraz w formie karty podatkowej
  • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki zdrowotnej za poprzedni rok (obecnie za rok 2020) kalendarzowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta.
  • Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków. wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy: prowadzą działalność gospodarczą; rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne; w formie karty podatkowej– zgodnie z Załącznikiem nr 5.
  • Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku, gdy dotyczy:
   W przypadku uczniów przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek;
   2. W przypadku studentów przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku, w którym został złożony wniosek.
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6. Katalog dochodów reguluje art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  • Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu).
  • Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
  • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu).
  • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu ).
  • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu).
 • Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski o stypendium:

  • Wnioski, które zostały złożone do niewłaściwego urzędu ze względu na miejsce zameldowania;
  • Wnioski o dochodach wyższych od 650 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko;
  • Wnioski o średniej z ocen poniżej: uczniowie 4,21, studenci/słuchacze 4,01;
  • Wnioski dostarczone po wskazanym terminie;
  • Wnioski do których dołączone są dokumenty budzące wątpliwość co do ich wiarygodności, a nie istnieje możliwość usunięcia tych wątpliwości;
  • Wnioski studentów I stopnia, którzy uzyskali kwalifikację I stopnia i podjęli ponownie studia I stopnia;
  • Wnioski studentów, którzy uzyskali kwalifikację II stopnia.
 • Przesłanki uzasadniające utratę prawa do stypendium:

  • Ukończenie szkoły lub uczelni;
  • Przerwanie nauki;
  • Nie dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki;
  • Nie powiadomienie Departamentu Edukacji i Nauki o zmianie numeru konta (stypendium jest przelewane w terminie 14 dni od jego zmiany).