• W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

  W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu:

  1. podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  2. podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;
  3. materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

  W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu:

  1. podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  2. materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza odpowiednio w danym roku szkolnym.

  – 2021/2022 w terminie do 30 września 2021 r.

  – 2022/2023 w terminie do 30 września 2022 r.

  Ważne: Wnioski uczniów uczęszczających do:

  1. ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych i klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, oraz dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  3. szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  4. szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
  5. szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
  6. szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
  7. szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw danego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

  – składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.

   

 • Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 • Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.:

  1. Rodzic;
  2. Opiekun prawny;
  3. Rodzic zastępczy;
  4. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
  5. Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

  Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć:

  • nauczyciel,
  • pracownik socjalny,
  • inna osoba.
 • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 nie jest uzależniona od dochodów.

 • Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi po przedstawieniu dowodu zakupu, koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

  Dowodem zakupu jest:

  1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

  W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

  W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. nazwę i adres siedziby szkoły,
  3. klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023,
  4. wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  5. kwotę zakupu,
  6. datę zakupu,
  7. podpis osoby, która dokonała zakupu.

  Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

  NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU – NIE MA PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW.

 • Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022 lub 2022/2023 do kwoty 225 zł
  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

  • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
  • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
  do kwoty 390 zł
  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

  • w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  • w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.
  do kwoty 445 zł

   

  • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
  • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania).
  • Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINASOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022 (dawniej WYPRAWKA SZKOLNA)” należy przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 14 października odpowiednio w 2021 r. i 2022 r.
  • Nie należy przekazywać list bezpośrednio do Urzędu Miasta Poznania
  • Wypełniając listy należy zwrócić uwagę na rodzaj szkoły (ogólnodostępna lub specjalna)
  • Po otrzymaniu listy uczniów Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania) przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
  • Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
  • Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych nastąpi do dnia 7 grudnia odpowiednio w 2021 r.,2022 r.
  • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
  • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania).
  • Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINASOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022 (dawniej WYPRAWKA SZKOLNA)” należy przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 października odpowiednio w 2021 i 2022 r.
  • Do listy należy dołączyć dokumenty poświadczające zakup podręczników przez poszczególnych uczniów. Ponadto należy przekazać informację o numerze konta bankowego rodzica lub innego opiekuna dziecka, na który zostanie dokonany zwrot kosztów dofinansowania.
  • Nie należy przekazywać list bezpośrednio do Urzędu Miasta Poznania.
  • Wypełniając listy należy zwrócić uwagę na rodzaj szkoły (ogólnodostępna lub specjalna)
  • Po otrzymaniu listy uczniów Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania) przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
  • Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania)  przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy rodzica ucznia/opiekuna ucznia.
  • Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych nastąpi do dnia 7 grudnia odpowiednio 2021 r., 2022 r.