Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 7 września 1991 r. … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Stypendium szkolne nie przysługuje: studentom; dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne; dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej; gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe; gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Wypłata świadczeń

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do wysokości kwoty przyznanego stypendium. Stypendium wypłacane będzie w terminie do końca każdego miesiąca lub jednorazowo za okres: od 01 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem przedstawienia do 15 grudnia 2021 … Czytaj więcej

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat stypendium szkolnego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do stypendium szkolnego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do stypendium szkolnego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia); dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku: z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia; z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi. Wniosek składa rodzic albo pełnoletni uczeń. Wniosek może złożyć również dyrektor szkoły lub ośrodka. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: – słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 sierpnia do 15 października danego roku szkolnego, … Czytaj więcej