Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przesłanki uzasadniające utratę prawa do stypendium

Przesłanki uzasadniające utratę prawa do stypendium: Ukończenie szkoły lub uczelni; Przerwanie nauki; Nie dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki; Nie powiadomienie Departamentu Edukacji i Nauki o zmianie numeru konta (stypendium jest przelewane w terminie 14 dni od jego zmiany).

Rozpatrzeniu nie podlegają

Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski o stypendium: Wnioski, które zostały złożone do niewłaściwego urzędu ze względu na miejsce zameldowania; Wnioski o dochodach wyższych od 650 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko; Wnioski o średniej z ocen poniżej: uczniowie 4,21, studenci/słuchacze 4,01; Wnioski dostarczone po wskazanym terminie; Wnioski do których … Czytaj więcej

Dokumenty do wniosku

Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej, studenta I roku. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej (oryginał świadectwa do wglądu). Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej … Czytaj więcej

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania. Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października

Komu przysługuje stypendium

Stypendium ma charakter socjalny i przysługuje : uczniom szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do których należą: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, e) dwuletnia branżowa szkoła II … Czytaj więcej