UCHWAŁA NR XXII/407/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIX/330/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik do uchwały Nr XXII/407/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 lutego 2020 r.

STATUT
POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Poznańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, zwany dalej Dyrektorem.

§ 2
 1. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
 2. Centrum użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 2
Przedmiot działalności

§ 3
 1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
  1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późniejszymizmianami);
  2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocypaństwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
  3. świadczenia „Dobry start” określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późniejszymi zmianami);
  4. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późniejszymi zmianami);
  5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
  6. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);
  7. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późniejszymi zmianami);
  8. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, określonej w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami);
  9. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami);
  10. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami);
  11. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach prawa miejscowego;
  12. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w uchwale Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny;
  13. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późniejszymi zmianami);
  14. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”;
  15. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Seniora – ,,Poznańskiej Złotej Karty”, o której mowa w uchwale Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora – „Poznańska Złota Karta”;
  16. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
  17. wypłaty świadczeń pieniężnych na koszty bieżącego utrzymania dla repatriantów, o którym mowa w uchwale Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu;
  18. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);
  19. przyjmowania wniosków oraz wydawania wyprawki, o której mowa w uchwale Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka’’;
  20. przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, o której mowa w uchwale Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi;
  21. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
  22. określonym przez prawo miejscowe i nałożone na Centrum do realizacji.
 2. Rada Miasta Poznania może nałożyć na Centrum obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych podległych organom Miasta Poznania, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.

Rozdział 3
Organizacja Centrum

§ 4
 1. Dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością Centrum i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw.
§ 5
 1. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
 2. Szczegółowe zadania i organizację Centrum określa regulamin organizacyjny, ustalany przez Dyrektora, a przyjęty przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
§ 6
 1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje Dyrektor.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Poznania.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 7

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, w szczególności:

 1. prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, zwanego rocznym planem finansowym;
 2. prowadzi ewidencję księgową majątku przekazanego w zarząd lub do korzystania;
 3. prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem

§ 8
 1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
 2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego należytą ochronę i wykorzystanie.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.