Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków na okres zasiłkowy trwający od 1.11.2020r. do 31.10.2021r. udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej . Formularze wniosków i druków na okres zasiłkowy trwający od 1.11.2021r. do 31.10.2022r. udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy: Osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się w okresach miesięcznych. Zasiłek wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.; kartą płatniczo-bankomatową.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć: zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, przeznaczonym dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą … Czytaj więcej