Rozliczanie zakupu

Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi po przedstawieniu dowodu zakupu, koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest:

  1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. nazwę i adres siedziby szkoły,
  3. klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023,
  4. wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  5. kwotę zakupu,
  6. datę zakupu,
  7. podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU – NIE MA PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW.