Rozliczanie zakupu

Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi po przedstawieniu dowodu zakupu, koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest:

  1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwę i adres siedziby szkoły,
  • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023,
  • wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  • kwotę zakupu,
  • datę zakupu,
  • podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU – NIE MA PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW.