Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Świadczenie wychowawcze przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze przysługuje : obywatelom polskim, cudzoziemcom. Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to: obywatel innego państwa Unii Europejskiej (UE), obywatel państwa spoza UE, ale Twoje państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze składają wniosek. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat świadczenia wychowawczego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr … Czytaj więcej

Miejsce i sposób załatwiania

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: dziecko pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego … Czytaj więcej

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 11 lutego … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków na okres zasiłkowy trwający od 1.X.2019r. do 31.V.2021r. udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Wypłata świadczeń

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych   Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A. kartą płatniczo-bankomatową.