Formularz rekrutacji kandydata na praktyki absolwenckie

  Oświadczenie dot. danych osobowych

  Przesyłając dokumenty aplikacyjne:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
   /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
  2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w jednym lub więcej z poniższych celów:
   • realizacji zawartej umowy/porozumienia z uczelnią wyższą kierującą Pani/Pana na praktykę/staż co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   • zawarcia z Panią/Panem umowy bezpośredniej jako praktykantem/stażystą oraz jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z zawarcia umowy, w tym realizacji obowiązków BHP wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO)
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   • zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Poznańskiego Centrum Świadczeń, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zarejestrowanych przez monitoring wizyjny - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków - piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany"
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wskazany w przepisach prawa, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów archiwalnych przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujący u Administratora. Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane.
  6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom upoważnionym przez nas oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo* do:
   • dostępu do swoich danych osobowych
   • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
   • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  *Nie w każdej sytuacji może Pani/Pan skorzystać z wymienionego prawa, chociażby w przypadku, gdy dane będą przetwarzane celem zrealizowania nałożonego na Administratora obowiązku prawnego.