Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia żłobkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada … Czytaj więcej

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłaca się na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Poznańskie świadczenie żłobkowe nie przysługuje jeżeli: Rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania; w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań; nie zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z … Czytaj więcej

Miejsce i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia żłobkowego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dziecka objętego opieką żłobka, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego żłobka, do którego uczęszcza dziecko. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek; kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, … Czytaj więcej