Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego; złożyć wniosek o wypłatę dodatku … Czytaj więcej

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego. Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie … Czytaj więcej

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób: posiadających tytuł prawny do lokalu; spełniających kryterium dochodowe; zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. więcej

Świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka

Świadczenie pieniężne jest formą pomocy przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej. więcej