• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Świadczenie pieniężne jest formą pomocy przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

  Osoby uprawnione do świadczenia

  Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego jest osoba, która:

  • posiada ważną Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego,
  • wojewoda wydał decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

  Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wnioskodawcę, małżonka i na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka.

Wypłacie podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych na jej realizację. Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych składa się do właściwego wojewody w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni w danym roku budżetowym wniosek o dotację składa się do dnia 31 października tego roku budżetowego. Świadczenie wypłacane jest w formie gotówkowej czekiem elektronicznym lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. W przypadku zmiany miejsca pobytu na inny adres zamieszkania na terytorium RP właściwym do wypłaty świadczenia pieniężnego nadal pozostaje organ wskazany w decyzji.
 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.

  W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

 • Wojewoda przyznaje świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy.

  Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie stanowiącej

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego- na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca- odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

  Od 1 stycznia 2021 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł.