• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

  Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

  Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2187,50 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1562,50 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz zajmujących lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

  Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy. Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

  Kryterium dochodowe

  Od 1 marca 2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1250,00 zł.

  Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. Jeśli dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza:

  • 100% najniższej emerytury tj. kwoty 1250,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
  • 160% najniższej emerytury tj. kwoty 2000,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
  • 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2187,50 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

  Jeśli dochód gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza na osobę:

  • 70% najniższej emerytury tj. kwoty 875,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
  • 110% najniższej emerytury tj. kwoty 1375,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
  • 125% najniższej emerytury tj. kwoty 1562,50 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

  Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca zobowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

  Kryterium metrażowe

  Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

  Obniżka czynszu przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 40% lub 60% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej.

  Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Maksymalna powierzchnia użytkowa
  1 osoba 35 m2 49,00 m2
  2 osoby 40 m2 56,00 m2
  3 osoby 45 m2 63,00 m2
  4 osoby 55 m2 77,00 m2
  5 osób 65 m2 91,00 m2
  6 osób 70 m2 98,00 m2

   

  Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

   

 • W celu otrzymania obniżki czynszu należy złożyć WNIOSEK oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • deklaracja o wysokości dochodów z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  • druk potwierdzenia danych przez zarządcę lokalu;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności).

  Prosimy pamiętać, że w toku postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych DOKUMENTÓW, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat obniżki czynszu;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu;

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

   

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 • Obniżka czynszu nie przysługuje gdy:

  • wniosek złożył najemca zajmujący lokal na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego;
  • wniosek złożył najemca lokalu służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki;
  • wniosek złożył najemca lokalu tymczasowego pomieszczenia;
  • wniosek złożył najemca lokalu wynajętego w wyniku przetargu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym);
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie oświadczenia nie podlega opłatom.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym obniżki czynszu w lokalach komunalnych;
  • uchwała  NR LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 z późniejszymi zmianami.