• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

  1. Posiadających tytuł prawny do lokalu tj.
  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
   i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
  1. Spełniających kryterium dochodowe tj, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
  • jednoosobowym – 40% – (jest to kwota 2066,99 zł),
  • wieloosobowym – 30% – (jest to kwota 1550,24 zł) – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

  Od 9 lutego 2021 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 5167,47 zł.

  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

  Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  1. Zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

  • 30% albo
  • 50% pod warunkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej.

  Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Maksymalna powierzchnia użytkowa
  1 osoba 35 m2 45,5 m2
  2 osoby 40 m2 52,0 m2
  3 osoby 45 m2 58,5 m2
  4 osoby 55 m2 71,5 m2
  5 osób 65 m2 84,9 m2
  6 osób 70 m2 91,0 m2

   

  W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
  O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. Obecnie jest to kwota 25,84 zł.

 • W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytułu prawny do zajmowanego lokalu;
  • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
   • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
   • emerytura/renta – decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • w przypadku pobierania np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach (na obowiązującym druku);
   • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego – złożenie oświadczenia o powierzchni gruntów ha przeliczeniowych (na obowiązującym druku);
   • w przypadku pobierania np. alimentów, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego lub uczelnianego (o charakterze socjalnym), egzekucji komorniczej, ulgi prorodzinnej, zwrotu podatku – złożenie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (na obowiązującym druku) oraz udokumentowanie  ww. dochodów;
  • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (na obowiązującym druku);
  • informację zarządcy budynku  lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (na obowiązującym druku);
  • punktową kartę lokalu (na obowiązującym druku).

  Zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zobowiązany jest do:

  • wypełnienia druku „Informacja zarządcy budynku” dotyczącego ilości osób w gospodarstwie domowym, wydatków za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku oraz podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
  • wypełnienia punktowej karty lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);

  Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego;
  • otrzymać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku.

  Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.

 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 • Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

  • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe w gospodarstwie: jednoosobowym 40% a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
  • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
  • osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz:

  • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
  • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

  Już teraz złóż przez Internet wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.