• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

  • posiadających tytuł prawny do lokalu;
  • spełniających kryterium dochodowe;
  • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

  Kryterium tytułu prawnego do lokalu

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

  Kryterium dochodowe

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2187,50 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1562,50 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

  Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1250,00 zł (Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

  Do dochodu nie wlicza się:

  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
  • dodatków dla sierot zupełnych;
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
  • pomocy w zakresie dożywiania;
  • zasiłków pielęgnacyjnych;
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
  • dodatku mieszkaniowego;
  • zryczałtowanego dodatku energetycznego;
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  • jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r.;
  • świadczenia wychowawczego;
  • dodatku wychowawczego;
  • dopłaty do czynszu , o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
  • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
  • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

  Kryterium metrażowe

  Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

  Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

  Powierzchnia normatywna

  Liczba osób zamieszkujących w lokalu

  Powierzchnia normatywna

  Maksymalna powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

  1 osoba

  35 m2

  45,5 m2

  2 osoby

  40 m2

  52,0 m2

  3 osoby

  45 m2

  58,5 m2

  4 osoby

  55 m2

  71,5 m2

  5 osób

  65 m2

  84,5 m2

  6 osób

  70 m2

  91,0 m2

  W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

   

  Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 25,00 zł.

   

 • W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
  • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • informację zarządcy dotyczącą struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;
  • punktową kartę lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);
  • jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
   • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
   • emerytura/renta – decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
   • alimenty – wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
   • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
   • korzystanie z pomocy społecznej poza Poznaniem – zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

  Zarządca budynku zobowiązany jest do:

  • podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
  • podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;
  • wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;
  • wypełnienia punktowej karty lokalu.

  Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego;

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

  Zasady wypłacania ryczałtu za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego w indywidualnych sprawach klientów określone są w oświadczeniu składanym przez klienta przy wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wypłata ryczałtu realizowana jest na konto zarządcy/administratora lub do rąk własnych wnioskodawcy.

 • Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

  • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym);
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
  • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz:

  • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
  • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

  Już teraz złóż przez Internet wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 • Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

  Pobierz ulotkę w uproszczonym i przystępnym języku

  Pobierz plik MS Word

  Pobierz plik PDF