• Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

  • Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację)
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego
  • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.
 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
  • otrzymać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

  • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej  w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy.

  • w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie jest co najmniej o 25% niższy, niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
  • w sytuacji, gdy najemca lub podnajemca nie był najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • gdy najemcy lub podnajemcy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę,
  • w przypadku, gdy wniosek o „dopłatę” złożony zostanie przez Klienta posiadającego inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu niż „najem lub podnajem”,
  • jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy jest wyższy niż 75% czynszu.
 • Opłaty

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.