Szanowni Klienci

W trosce o pełniejszą realizację potrzeb, wymagań i oczekiwań Klientów oraz zintegrowania działań podejmowanych na rzecz doskonalenia organizacji pracy w Poznańskim Centrum Świadczeń i zachowania spójności systemu zarządzania z systemem funkcjonującym w Urzędzie Miasta Poznania, w roku 2013 podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN:EN ISO 9001:2009 (obecnie PN:EN ISO 9001:2015).

Nie jest to dla Centrum nowy obszar działania, lecz nowe podejście, które przy świadomym i pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników umożliwi pełne wykorzystanie zasobów i ukierunkuje realizowane zadania.   

Pierwszym krokiem do wdrożenia systemu zarządzania jakością było ustanowienie Polityki Systemu Zarządzania, która wyznacza kierunki działań podejmowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najlepszych wzorców profesjonalnej i przyjaznej administracji.

Wraz z podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Poznańskim Centrum Świadczeń prowadzone jest badanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Centrum w celu zwiększenia satysfakcji Klienta podczas załatwiania spraw.

Zarządzeniem Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń ustanowiono Politykę Systemu Zarządzania.

Wszyscy pracownicy Centrum zapoznali się z jej treścią i zadeklarowali pełne zaangażowanie do stosowania jej postanowień podczas realizacji powierzonych zadań.

Polityka Systemu Zarządzania wydanie 7
 

Treść zdjęcia:

Załącznik do Zarządzenia Nr PCŚ-I.090.48.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grafika PCŚ Poznańskie Centrum Świadczeń

Poznańskie Centrum Świadczeń, jako miejska jednostka organizacyjna świadcząca usługi dla Mieszkańców Miasta Poznania z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz innych zadań przekazanych Centrum, deklaruje pełne zaangażowanie w podnoszenie jakości świadczonych usług.

Każdy z Pracowników Centrum pełni służbę publiczną wobec społeczności lokalnej, godnie reprezentuje Centrum nie tylko w miejscu pracy, ale również poza nim oraz unika niepożądanych zachowań mających wpływ na wizerunek Centrum.

Mając na względzie spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klienta, Poznańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się do:

  1. doskonalenia jakości świadczonych usług i obsługi Klienta;
  2. przestrzegania i promowania wdrożonych zasad etycznego postępowania Pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz standardów obsługi Klienta;
  3. kierowania się wrażliwością, w szczególności w stosunku do osób z niepełnosprawnościami;
  4. realizacji powierzonych zadań w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy;
  5. promocji i rozwoju polityki prorodzinnej poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznańskim Centrum Świadczeń;
  6. współudziału w podnoszeniu jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  7. zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych informacji, w tym w szczególności danych osobowych;
  8. prowadzenia otwartej polityki informacyjnej.

Dyrektor Centrum wraz z Pracownikami zobowiązuje się do realizacji założonych celów oraz zapewnienia niezbędnych zasobów w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami  normy PN-EN ISO 9001:2015.

Poznań, 28 listopada 2019 roku
Wydanie 7
Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Treść zdjęcia:

Dyplom Certyfikatu ISO 9001:2015-10 o poniższej terści:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A

Certyfikat
Nr J-810/9/2018

Potwierdza się, że:
Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19, 61-739 Poznań
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 610841 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 
Straż Miejska Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

w następującym zakresie:

wykonywanie zadań Miasta na prawach powiatu dla dobra wspólnoty lokalnej, podmiotów z Miastem związanych i gości, z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania organizmu miejskiego oraz budowania społecznego zaufania do administracji samorządowej z uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska

spełnia wymagania

PN-EN ISO 9001:2015-10

na co dowodu dostarczył audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizację
wymagań owyższej normy oraz określonych w Umowie nr: 1011/JS/11/2018

Okres ważności certyfikatu:
od 2018-05-08 do 2021-05-07

Podpis dr Michał Pachowski
Prezes Zarządu

Data decyzji o certyfikacji: 2018-05-08