Informacje podstawowe

Poznańskie Centrum Świadczeń jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, której zadania szczegółowo reguluje Statut. Aby dostarczyć Mieszkańcom Poznania bieżących informacji o funkcjonowaniu Centrum i oferowanych usługach prowadzimy stronę internetową https://pcs.poznan.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Szczególną wagę przywiązujemy do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze witryny, dlatego szczegółowo informujemy jakie dane pozyskujemy i jak użytkownicy mogą chronić swoją prywatność.

Deklarujemy prowadzenie serwisu z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególnie:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO);
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. 2020 poz. 344.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych użytkowników strony jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/PCS-Poznan/SkrytkaESP.

Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą poprzez email daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.

Jakie dane zbieramy?

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych, na podstawie zgody użytkownika – zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW – przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to możliwość identyfikacji użytkowników poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy logi serwera WWW, znamy również:

 • adres IP klienta wysyłającego żądanie;
 • czas otrzymania żądania od klienta;
 • adres żądanej strony;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (o ile takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • rozmiar danych odesłanych klientowi;
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Mogą także zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne, niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe, których zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania będą zależały od zainteresowania odwiedzającego stronę konkretną usługą. Podanie danych osobowych może być niezbędne w przypadku chęci skorzystania z wybranych e-usług (np. newsletterów itp.) oraz w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych, tym niemniej ich podanie może być wymagane, jeśli interesant będzie chciał skorzystać z danej usługi. Szczegółowe informacje, w tym m. in. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel i  zakres ich przetwarzania podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacja o przysługujących prawach

Na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, w każdej chwili mają Państwo możliwość:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane naruszamy przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów.

Strona hostowana jest na serwerach zewnętrznych, dlatego podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz portali społecznościowych, informacje na temat  Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Jednocześnie informujemy, że Google oraz dostawcy portali społecznościowych, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020 r.