Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 przez Poznańskie Centrum Świadczeń,

zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia
netto PLN

Planowany termin wszczęcia postępowania

Przebudowa lokalu Centrum Inicjatyw Rodzinnych lokalu przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

229505,93 zł

II kwartał 2020