Osoby zobligowane do złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na :

  • Właścicielu lub
  • Zarządcy budynku

Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie:

  • 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub spalania paliw