Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Numer telefonu 61 646 33 44

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2187,50 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1562,50 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz zajmujących lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy. Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

Kryterium dochodowe

Od 1 marca 2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1250,00 zł.

Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. Jeśli dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza:

  • 100% najniższej emerytury tj. kwoty 1250,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
  • 160% najniższej emerytury tj. kwoty 2000,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
  • 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2187,50 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

Jeśli dochód gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza na osobę:

  • 70% najniższej emerytury tj. kwoty 875,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
  • 110% najniższej emerytury tj. kwoty 1375,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
  • 125% najniższej emerytury tj. kwoty 1562,50 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca zobowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Obniżka czynszu przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 40% lub 60% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej.

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Maksymalna powierzchnia użytkowa
1 osoba 35 m2 49,00 m2
2 osoby 40 m2 56,00 m2
3 osoby 45 m2 63,00 m2
4 osoby 55 m2 77,00 m2
5 osób 65 m2 91,00 m2
6 osób 70 m2 98,00 m2

 

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).