Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Numer telefonu 61 646 33 44

Świadczenie pieniężne jest formą pomocy przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby uprawnione do świadczenia

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego jest osoba, która:

  • posiada ważną Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego,
  • wojewoda wydał decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wnioskodawcę, małżonka i na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka.