Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Numer telefonu 61 646 33 44

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka.

Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 24 rok życia.

Świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego.

  • szkoła – to szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • szkoła wyższa – to uczelnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub braku kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18. roku życia świadczenie wypłaca się tylko na pozostałe na wychowaniu dzieci.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych wieloraczków do świadczenia, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych, który pierwszy złożył wniosek, z którym wieloraczki wspólnie zamieszkują.