MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE NA OKRES OD WRZEŚNIA 2020 DO LUTEGO 2021.

W dniu 8 września 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęta uchwała w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. (Uchwała nr XXXIV/605/VIII/2020). Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 16 września 2020 r.

Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 roku lub dziecko na dzień 31 sierpnia 2020 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie Uchwały nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Prawo do świadczenia ustalone będzie w formie decyzji administracyjnej na maksymalny okres od 1 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku.
Celem świadczenia jest zapewnienie dzieciom, które uczęszczają do żłobka, możliwości kontynuowania pobytu w sytuacji, kiedy podmiot, który prowadzi ten żłobek, nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert.

Świadczenie przysługuje w wysokości 600 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice i osoby samotnie wychowujące dziecko zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko;
  • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Wniosek o poznańskie świadczenie żłobkowe można składać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10. Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.