MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE NA OKRES OD MARCA 2021 DO SIERPNIA 2022

W dniu 9 marca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 i 2022 roku lub dziecko na dzień 28 lutego 2021 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie Uchwały nr XXXIV/605/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Prawo do świadczenia ustalone będzie w formie decyzji administracyjnej na maksymalny okres od 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Celem świadczenia jest zapewnienie dzieciom, które uczęszczają do żłobka, możliwości kontynuowania pobytu w sytuacji, kiedy podmiot, który prowadzi ten żłobek, nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert.

Świadczenie przysługuje w wysokości 600 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice i osoby samotnie wychowujące dziecko zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • Osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko;
  • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Wniosek o poznańskie świadczenie żłobkowe można składać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10. Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Niezbędne informacje o świadczeniu żłobkowym znajdują się na stronie internetowej pcs.poznan.pl w zakładce świadczenia rodzinne.